Резюмета на законите на ЕС

Помощ Експортиране във формат PDF Разпечатване на страницата 

Попълнете нашата анкета за резюметата на правни актове на ЕС.

Резюметата на правни актове на ЕС предлагат ясна, разбираема и сбита информация за основните аспекти на европейското законодателство, политики и дейности. Те са предназначени за широка, неспециализирана аудитория и обхващат 32 тематични области, съответстващи на дейностите на Европейския съюз.


Резюмета по тематични области

 • Аудиовизия и медии
 • Безопасност на храните
 • Борба срещу измамите
 • Бюджет
 • Външна политика и политика на сигурност
 • Външна търговия
 • Външни отношения
 • Вътрешен пазар
 • Данъчно облагане
 • Енергетика
 • Заетост и социална политика
 • Икономически и парични въпроси
 • Институционална политика
 • Информационно общество
 • Конкуренция
 • Култура
 • Митница
 • Морско дело и рибарство
 • Научни изследвания и иновации
 • Образование, обучение, младеж, спорт
 • Обществено здраве
 • Околна среда и изменение на климата
 • Потребители
 • Правосъдие, свобода и сигурност
 • Предприятие
 • Развитие
 • Разширяване
 • Регионална политика
 • Селско стопанство
 • Транспорт
 • Хуманитарна помощ и гражданска защита
 • Човешки права